Privacyverklaring

Het belang van gegevensbescherming

Kedero.com hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van deze privacyverklaring wil Kedero.com op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten Kedero.com heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

In het bijzonder doet Kedero.com alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegevens van gebruikers van de websites en de persoonsgegevens die zij ter beschikking stellen, worden beschermd tegen:

Scope van het gegevensbeschermingsbeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gehele levensduur van informatie binnen de websites van Kedero.com, van het verkrijgen van informatie tot de uiteindelijke verwijdering van informatie binnen de organisatie.

Dit beleid geldt voor heel Kedero.com:

Voor bepaalde domeinen of processen binnen Kedero.com kunnen aanvullende richtlijnen of procedures worden uitgewerkt die in detail omschrijven welke maatregelen genomen worden om het gewenste niveau van gegevensbescherming te bereiken.

Gezien de belangrijke rol van de ICT-leveranciers bij het opzetten van de ICT-omgeving om gegevens te verwerken, legt de privacyverklaring hiervoor ook de beleidsprincipes vast.

Beleidsdoelstellingen voor gegevensbescherming

Kedero.com, zowel in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke als verwerker:

  1. Is transparant over de persoonsgegevens die het verwerkt en het verwerkingsdoel, zowel naar de betrokkene, de klanten als naar de toezichthouders. De gevoerde communicatie is eerlijk, eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk. Het transparantieprincipe is ook van toepassing wanneer de persoonsgegevens worden uitgewisseld.
  2. Verwerkt enkel de gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van haar taken. Elke taak waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is rechtmatig. Dit wordt telkens geëvalueerd bij een nieuw verwerkingsdoel, waar nodig aan de hand van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.
  3. Verwerkt enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten. Zo worden identificatoren die horen bij de persoonsgegevens tot een minimum herleid.
  4. Kijkt toe op de integriteit van de persoonsgegevens gedurende de ganse verwerkingscyclus.
  5. Bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen en de rechten en vrijheden van de betrokkene.
  6. Voorkomt inbreuken die voortvloeien uit het verwerken van persoonsgegevens. Informatieveiligheid, gegevensbescherming bij ontwerp en privacy-vriendelijke standaardinstellingen zijn hiervoor hulpmiddelen. Wanneer een inbreuk plaatsvindt, wordt hierover gerapporteerd in lijn met de regelgeving ter zake.
  7. Is in staat om alle geldende rechten van een betrokkene, zoals het recht op inzage, afschrift en eventueel ook schrapping uit te voeren.
  8. Waakt er actief over dat bij het verwerken van de persoonsgegevens voor een welbepaald doel, de rechten en vrijheden van de betrokkene gevrijwaard blijven.
  9. Verwerkt gegevens in lijn met de rechten en vrijheden die gelden in de Europese Economische Ruimte en controleert de toepassing hiervan wanneer de gegevens worden uitgewisseld daarbuiten.
  10. Kan aantonen dat het alle beleidsdoelstellingen naleeft, conform de wettelijke bepalingen. Deze verantwoordingsplicht wordt bewaakt door interne toezicht en controle en is uitvoerbaar volgens de wettelijk geldende principes.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens:

Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens?

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om de juiste service te kunnen leveren, te kunnen onderhouden, beschermen en te verbeteren. Jouw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden zolang nodig voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben.

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor:

We delen jouw persoonsgegevens enkel en alleen:

Jouw rechten

Je mag ons (gratis) vragen:

Je hebt (gratis) het recht

Kedero.com zal in geen enkel geval persoonsgegevens verwerken die te maken hebben met politieke of religieuze voorkeuren of overtuigingen, ras, of eender welke data die te maken hebben met je gezondheid of seksleven.

Contactinformatie

Wanneer je bijkomende vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, of indien je een verzoek wil indienen om je gegevens aan te passen, in te kijken of te verwijderen, kan je ons een email sturen via Please enable Javascript to view the mailaddress. We vragen een bewijs van identiteit en verwerken je verzoek binnen de 30 dagen na ontvangst van de mail.

Kedero.com wil graag cookies gebruiken om informatie op uw computer op te slaan. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en die producten en diensten aan te bieden die u volgens ons kunnen aanbelangen. Een van die cookies is essentieel om bepaalde delen van de site te laten werken en werd reeds toegestuurd. U kunt alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar bepaalde onderdelen van de site werken dan mogelijk niet correct. Meer informatie over online gedragspubliciteit of de cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt verwijderen, vindt u in ons cookiebeleid.